Forside/Fora/Animalis.dk/master thesis tu delft ewi